Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Lumoavat Jalat

Y-tunnus: 2784833-5

Osoite: Hovilantie 85, 13500 Hämeenlinna

Sähköposti: [email protected]

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taina Jokinen

Puh. 050-4422 043

Sähköposti: [email protected]

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaiden ja asiakkaiden sidosryhmien välttämättömiä yhteystietoja asiakassuhteen ylläpitämiseksi. Rekisteriin merkittyjä tietoja ovat vähintään asiakkaan nimi ja yhteystiedot. Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan käyttää palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen, lisäpalveluiden tarjoamiseen, rekisterin ylläpitäjän markkinointiin, asiakas huomiointiin. Rekisteri sisältää myös tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Rekisterissä olevia tietoja säilytetään vain niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Kuitenkin enintään kymmenen vuotta asiakassuhteen päätyttyä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan suoraan asiakkailta tai heidän sidosryhmiltään. Rekisteriin merkittäviä tietoja saadaan mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosilaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista joissa asiakas tai hänen asioistaa huolehtiva taho luovuttaa tietoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä luovutamme tietoja asiakkaiden laskutusta varten yrityksen laskutusohjelmiston sekä yhteistyökumppaneidemme laskutuksen ja asiakassuhteiden hoitamisen tarpeisiin. Lisäksi luovutamme yhteystiedot rekisterin ylläpitäjän kirjanpitoa varten. Asiakasrekisteriä ylläpitävä yritys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin ylläpitäjän käyttämillä internet sivuilla on käytössä Google Analytics, joka kerää evästeillä tietoa yrityksen sivujen käyttöön liittyviä asioita.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin sähköisessä muodossa olevat tiedot kerätään salasanoilla suojattuihin tiedostoihin joihin pääsy on ainoastaan niillä henkilöillä joilla on tarve tämän selosteen kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla kerättävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Säilytettäessä rekisteritietoja internet-palvelimilla, niiden laitteiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Manuaalisessa muodossa olevat rekisteritiedot säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö on toimitettava kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Pyyntö tulisi tehdä joko postitse osoitteeseen: Hovilantie 85, 13500 Hämeenlinna tai sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]. Myös asiakasrekisterissä olevan henkilön, yrityksen tai muuten rekisterin ylläpitäjän kanssa yhteistoiminnassa olevan tahon on huolehdittava, että rekisterin ylläpitäjän käytössä on voimassa olevat yhteystiedot.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja mikälit huomaat niissä virheitä tai puutteita, pyytää korjaamaan tiedot.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeutta siihen.

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa esimerkiksi kohtuuttomien kustannuksien vuoksi.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä.

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää tietojen siirtoa toiseen järjestelmään.

Tämä seloste on laadittu 09.05.2018. Selostetta voidaan päivittää tarvittaessa.